आईच्या मित्राला स्वतःला घरातल्यासारखे वाटण्यास मदत करणे